Gundam Wing
English Character Names
&
Japanese EquivalentsHeero Yuy / Hiiro Yui
Duo Maxwell / Dyuo Makkusuweru
Trowa Barton / Torowa Baton
Quatre Raberba Winner / Katoru Rababa Wina
Chang Wufei / Zhang Wufei

* ~ *

Zechs Merquise / Zekusu Makisu
Milliardo Peacecraft / Miriyarudo Pisukorafuto
Treize Khushrenada / Torezu Kushurinada
Lucrezia Noin / Rukuretsia Noin
Lady Une / Redi An
Trant Clark / Toranto Kuraku
Alex / Arekkusu
Mueller / Myura

* ~ *

Doctor J / Dokuta Jei
Professor G / Purofessa Ji
Doktor S / Dokutoru Esu
Instructor H / Eichi Kyoju
Master O / Rashi O

* ~ *

Howard / Howado
Rashid Kurama / Rashido Kurama

* ~ *

Dorothy Catalonia / Doroshi Kataronia
Duke Dermail / Derumaiyu-ko
Chief Engineer Tsubarov / Tsubarofu-gishicho

* ~ *

Sally Po / Sari Po
General Septem / Seputemu-shogun

* ~ *

Quinze / Kanzu
Sedici / Seditchi
Sogran / Soguran
Ralph Kurt / Rarufu Kato
Chris Marley / Kurisu Mari

* ~ *

Dekim Barton / Dekimu Baton
Mariemaia Barton Khushrenada / Kushurinada-Merimeia Baton
Trowa Barton (original) / Torowa Baton
Leia Barton / Reia Baton

* ~ *

Relena Darlain Peacecraft / Ririna Dorian Pisukorafuto
Catherine Bloom / Kyasarin Burumu
Hilde Schbeiker / Hirude Shubaika
Vice Foreign Minister Darlain / Dorian-gaimujikan
Master Long Shirin/ Ron Shirin
Long Meilan / Ron Meiran
Odin Lowe / Adin Ro
Father Maxwell / Makkusuweru-shinpi
Sister Helen / Shistua Heren
Solo / Soro
Middie Une / Midi An
Iria Winner / Iria Wina
Katherine Winner / Katorinu Wina
Zayeed Winner / Zaido Wina
Heero Yuy (politician) / Hiiro Yui

GO TO THE MAIN PAGE OF THE SHOOTING STARS COLLECTION: A GUNDAM WING IMAGE ARCHIVE